<<新主題 | 舊主題>>
娛樂滿紛 26FUN » 吹水版 » 究竟幾多人有環保意識!?
返回列表 回復 發帖

究竟幾多人有環保意識!?

我覺得全不足一半!
每生一個孩子,. s8 Y  s4 I3 D! H# Y" I* H. w# T3 }
就要浪費200棵樹給他讀書用書簿
( o9 H; ]1 y7 T3 Y6 x3 ]* ]( q一生人又用好多膠料,
5 F7 U' P# C' b/ n一生裡又要食物養活,中國人食牛較少,個食豬、雞等又要每年都幾十雞,一兩口豬。6 ~/ H; G  n2 w& Z% t; W
一生人裡又排出不知幾多沼氣。
! H; g  _9 A; c. M7 e/ O最不環保就係生小孩了了。
3 G2 o, L& k# c, N9 |) y0 r& A+ ?4 u, e; i7 L/ {
所以要做: y- P7 a$ M1 P7 m
2 @) ?0 Y* w7 j- P
環保英雄,必先自宮
: n* C( `4 n6 c- @4 N1 k( v, V或者就係要父母先預交,環保稅五十萬,才可生孩子,
3 d. d8 L1 X" G- m咁大家滿意啦!
% W" F5 z0 H: @3 I& G% X" V: w! ]- L4 k; F/ D) ~
[ Last edited by lizard on 2007-9-9 at 10:52 PM ]
咁既話...我覺得要實行環保....要犠牲好多野....!
3 B/ `% N% u* ]( Z( k5 G對於實事求事既香港人比較難實踐!!
有環保意識
: R' r1 S$ S, {$ y, Z- g但冇付諸實行

- R1 b1 ?) A+ l: ]7 H# k
8 i( _2 z- U5 h+ }鬼唔知用得多膠袋唔環保3 |% d; i' w& \5 O: t. O
鬼唔知用得多噴髮膠唔好
$ I2 d( @( ?: o* P" N' i鬼唔知要節約用所有資源
% |6 j( R4 o$ P5 u. ]0 `/ c
  x* f& }6 n1 m但又有幾個人真係可以做到幾多呢?
民主定民粹?
香港人吾係有環保意識架,包括個班所謂環保份子。
3 ~' g8 {1 g0 f- R0 i$ ?  n: ?7 x/ j8 Y; }. `5 V+ V
第一:膠袋稅係台灣,愛爾蘭最先實行,人家當時不知結果如何,就盡心盡方法搞膠袋稅。人家係無數據下,試行膠袋稅去減少污染,這種才叫環保先鋒。1 P  X0 K; a6 h: f
但係膠袋稅實施,已經幾年。結果係台灣用於膠袋既原材料用多了50%,木林入口又多了50%。人家都總結了經驗係因為無代用品。
1 ?# ]  j1 N) D2 W7 Z+ S但香港班環保豬,就仲係咁谷政府加膠袋稅。但現在的膠袋稅,卻只為政府增加稅收,而吾係切實去搞環保。即係大家多使五角錢,又照樣可以污染香港啦!
8 i+ N4 c: v  B% B! d& B9 c% l
3 q( R8 H; b3 d+ }7 ~5 k- S: @  G0 k  P
解決膠袋既方法,根本早幾年就人提出過其它方法。如用可分解膠料TDPA做膠袋,佢可以經壓力、熱力等就可分解。佢既成本貴約30%,這樣就可以幾乎摒棄現時用的那種不環保膠袋了。用這種膠料,一定平過膠袋稅,但最緊要就係吾需要污染香港。點解吾逼香港政府規定用這種材料來生產膠袋,反過來重係重點使用污染環境既材料先?0 y1 F2 L( B7 X
只有個班環保豬,先會成日走出黎叫政府抽膠袋稅。
  b; t% h' W+ y1 E' c! |http://www.epi-gcc.com.tw/main22.htm
; z5 l0 j- I! K; G/ a8 D$ {9 H+ r" G. B' W5 o: u4 W
另外係廣東省,農作物廢料,如蕉樹,木瓜樹,割禾後的禾桿,佔農作物費料五成以上,但這些又全係可以造紙既纖維質。不過佢地纖維粗,不宜做書寫紙章,但係用包裹用或紙袋用途。只要將這些廢料,加工成包裝紙,根本又係大可以滅少膠袋。' W5 ?, l  _( B% \4 [9 ~

+ I0 f6 ~& E9 Y( \0 G' g7 r: x4 }7 V. Z3 U
第二:再講到慳電光管,之前佢班環保豬推行後,已經有個理大講師說出,慳電光管上既線路版一樣會污染環境啦。最好就係用只換光管的那種燈啦。只係因為要換光管既電器款式少,香港人更肯用。
' ?' R2 ?- M+ i6 W0 K$ `再再後來,又有人提出,用電筒個種發光二極管,因為每粒 LED 好細,可以用大量的,就砌成任何形狀燈飾,就可滿足香既省電,又不用污染環境啦。點知幾個月係,這班班環保豬,又去狄士尼示威,重幫人又換了兩個慳電膽,真係笑死鬼佬。俾外國人背後笑無知?) c0 W, r& }3 r1 J+ s
http://www.yesled.com/eh/3 s( j, u9 X# r; a$ ^
係香港呢個世界,資訊發達,明明有好多有用既資訊資料,去證明那種方法可行,那種方法實施後不可行,但班所謂環保份子,偏偏好似以前董建華,用親都係最蠢辦法。重係要強迫人跟佢地信用蠢辦法,吾係就吾話人環保?( u! u: q- N. z
+ m1 `; X  a' l( J+ t
[ Last edited by lizard on 2007-9-10 at 02:13 AM ]
有好多人都有環保意識, 但係冇行動. 6 }$ s- q! Z9 ?1 U- x$ C
有d都會有行動, 但係未養成習慣.
& @9 V( l9 D  X5 g6 l; W4 ~+ _有d好積極行動, 但係又唔用腦.
6 s6 G% a" c. O) s全香港最貫徹環保係d執紙皮阿婆, 能夠將環保作成事業.: E: g1 \1 g8 @9 o5 B
) [: H% F( o. v. k+ o: D+ T
加"某某"稅不嬲都阻唔到"某某"行動. 如加煙稅, 冇人食少左煙. 加燃油稅, 冇人揸少左車.5 R2 f$ u0 O4 G! x/ e
細個讀書都有讀, resuse, recyle, replace 係減低污染的方法, 膠袋稅都唔對路, 實情唔係為環保, 係加稅籍口.) H$ f6 N) [: i

7 j. u0 d# T( ^! h5 R, T  e[ Last edited by 12d3 on 2007-9-10 at 01:44 AM ]
好多人有環保既知識 ~~  
1 y, T- X! z- x9 }8 |2 H0 y( ]. k5 U  [( L: m% Q- b
不過係日常生活中就無意識去環保 / _% K0 c8 X: T. \; b

3 ^+ Z+ y* n/ s, {  _# C# u黎緊"中秋" 之後又話今年D月餅盒多到可以點點點
我又唔會見到地球毀滅果日,又唔會結婚生仔,講環保多餘!
Originally posted by chison74 at 2007-9-10 01:36 PM:
9 Y# u4 @8 P9 I, L' @8 t我又唔會見到地球毀滅果日,又唔會結婚生仔,講環保多餘!
" x* n1 U5 @3 Y: D4 V; E! D3 m7 B
9 i3 L( y) p9 J

3 T! E1 s4 m2 G* L. \# E5 A  O這不就是香港人(甚至中國人)實事求事的証明
Originally posted by chison74 at 2007-9-10 01:36 PM:
/ p7 t6 s9 b8 n" h7 l; x  M6 Y我又唔會見到地球毀滅果日,又唔會結婚生仔,講環保多餘!
1 x  M: @2 p. k2 @
ha..9 c! d3 \5 q% y+ b% Y
果日上lecture個lecturer都係咁講....
民主定民粹?
返回列表 回復 發帖
<<新主題 | 舊主題>>
娛樂滿紛 26FUN » 吹水版 » 究竟幾多人有環保意識!?

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。